12633553_751096824990187_3360109253135880897_o

 1. Account holder: chủ tài khoản
 2. Active/ Brisk demand: lượng cầu nhiều
 3. Affiliated/ Subsidiary company: công ty con
 4. Agent: đại lý, đại diện
 5.  Amortization/ Depreciation: khấu hao
 6. Average annual growth: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm
 7. Capital accumulation: sự tích luỹ tư bản
 8. Circulation and distribution of commodity: lưu thông phân phối hàng hoá
 9. Confiscation: tịch thu
 10. Conversion: chuyển đổi (tiền, chứng khoán)
 11. Co-operative: hợp tác xã
 12. Customs barrier: hàng rào thuế quan
 13. Depreciation: khấu hao
 14. Distribution of income: phân phối thu nhập
 15. Dumping: bán phá giá
 16. Earnest money: tiền đặt cọc
 17. Economic blockade: bao vây kinh tế
 18. Economic cooperation: hợp tác kinh tế
 19. Effective demand: nhu cầu thực tế
 20. Effective longer-run solution: giải pháp lâu dài hữu hiệu
 21. Embargo: cấm vận
 22. Embargo=sanction: cấm vận
 23. Financial policies: chính sách tài chính
 24. Financial year: tài khoán
 25.  Fixed capital: vốn cố định
 26.  Floating/ Working/ Circulating/ Liquid capital: vốn luân chuyển
 27. Foreign currency: ngoại tệ
 28. Gross Domestic Product (GDP): tổng sản phẩm quốc nội
 29. Gross National Product (GNP): Tổng sản phẩm qdân
 30. Guarantee: bảo hành
 31. Hoard/ hoarder: tích trữ/ người tích trữ
 32. Holding company: công ty mẹ
 33. Home/ Foreign market: thị trường trong nước/ ngoài nước
 34. Indicator of economic welfare: chỉ tiêu phúc lợi kinh tế
 35. Inflation: sự lạm phát
 36. Instalment: phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền
 37. Insurance: bảo hiểm
 38. Interest: tiền lãi
 39. International economic aid: viện trợ kinh tế quốc tế
 40. Invoice: hoá đơn
 41. Joint stock company: công ty cổ phần
 42. Joint venture: công ty liên doanh
 43. Liability: khoản nợ, trách nhiệm
 44. Macro-economy: kinh tế vĩ mô
 45. Managerial skill: kỹ năng quản lý
 46. Market economy: kinh tế thị trường
 47. Micro-economy: kinh tế vi mô
 48. Mode of payment: phuơng thức thanh toán
 49. Moderate price: giá cả phải chăng
 50. Monetary activities: hoạt động tiền tệ
 51. Mortgage: cầm cố , thế nợ
 52. National economy: kinh tế quốc dân
 53. National firms: các công ty quốc gia
 54. Offset: sự bù đáp thiệt hại
 55. Payment in arrear: trả tiền chậm
 56. Per capita income: thu nhập bình quân đầu người
 57. Planned economy: kinh tế kế hoạch
 58. Potential demand: nhu cầu tiềm tang
 59. Preferential duties: thuế ưu đãi
 60. Price boom: việc giá cả tăng vọt
 61. Purchasing power: sức mua
 62. Rate of economic growth: tốc độ tăng trưởng ktế
 63. Real national income: thu nhập quốc dân thực tế
 64. Regulation: sự điều tiết
 65. Revenue: thu nhập
 66. Share: cổ phần
 67. Shareholder: người góp cổ phần
 68.  Sole agent: đại lý độc quyền
 69. Speculation/ speculator: đầu cơ/ người đầu cơ
 70. Supply and demand: cung và cầu
 71. Surplus: thặng dư
 72. The openness of the economy: sự mở cửa của nền ktế
 73. Transfer: chuyển khoản
 74. Transnational corporations: Các công ty siêu quốc gia
 75. Treasurer: thủ quỹ
 76. Turnover: doanh số, doanh thu
 77. Withdraw: rút tiền ra